NB4D

CSIC–NB4D
Dades de contacte
Telèfon: {{ contactData.phone }}
E-mail: {{ contactData.email }}
{{ atts.text }}
{{ atts.textform }}
Tecnologies
 • Biotecnologia
 • Fotònica
 • Materials avançats
 • Nanotecnologia
 • TIC
Sectors
 • Indústries de la química, energia i recursos
Presentació

El grup porta a terme una recerca tant bàsica com aplicada. La primera es pot subdividir en: i) producció d’anticossos com a receptors específics, especialment per analits de baix pes molecular; ii) desenvolupament d’eines immunoquímiques basades en principis òptics/electroquímics i els anticossos desenvolupats; iii) desenvolupament de materials biohíbrids suport orgànic/biomolècula capaços de respondre específicament i unívoca a la presència d’un agent (bio)químic. La recerca aplicada s’enfoca al desenvolupament de dispositius de diagnòstic millorats, basats en les línies de la recerca bàsica, que solucionin problemes i limitacions actuals en clínica seguretat alimentària/mediambiental. Fruit dels resultats de la recerca portada a terme, l’any 2009 el grup va crear el servei Custom Antibody Service (CAbS), plataforma destinada a donar serveis i assessorament científic en tots els aspectes relacionats amb el desenvolupament de tècniques immunoquímiques de diagnòstic.

Tecnologies transversals
 • Altres serveis: Desenvolupament de tècniques immunoquímiques de diagnòstic dirigides a molècules petites (biomarcadors de malalties, contaminants ambientals, residus de certes substàncies en la indústria alimentària…).
 • TIC
 • Disseny, fabricació i acoblament de dispositius a escala micro/nanomètrica per a obtenir biosensors dirigits al diagnòstic in vitro.
 • Nanotecnologia
 • Aproximacions nanotecnològiques en el desenvolupament de técniques de diagnòstic in vitro: (bio)funcionalització de nanopartícules o superfícies com a entitats de reconeixement molecular, preparació de plaques de microarray…
 • Materials avançats
 • Preparació de (bio)materials híbrids, fruit de la unió d’una (bio)molècula i un suport inorgànic, que ofereixen certes propietats que no es troben en cada una de les parts per separat, claus en l’obtenció dels dispositius diagnòstics.
 • Fotònica
 • Nous sistemes de detecció d’interaccions biomoleculars basats en les propietats fotòniques (absorbància, fluorescència, SPR…) de certs materials o estructures.
 • -Biotecnologia
 • Desenvolupament de noves tècniques de diagnòstic in vitro buscant la millora constant de característiques com la sensibilitat o l’especificitat, usant anticossos o altres biomolécules com a bioreceptors específics.
Àmbits sectorials
 • Química orgànica
 • Indústria agroalimentària
 • Indústries tecnològiques mèdiques
 • Hospital iclíniques
Oferta tecnològica

1)Disseny i síntesi d’haptens, en base al coneixement i experiència del grup, tècniques de modelatge molecular…

2)Producció d’anticossos:

 • a) Monoclonals. Creixement in vitro de cèl·lules d’hibridoma en línies cel·lulars específiques. Inclou immunització, hibridació, screening, clonatge i caracterització i criopreservació dels clons
 • b) Policlonals. Immunització, titulació de sangs i valoració per ELISA c)Diversos bioconjugats. Sondes fluorescents/biotinilades, partícules/superfícies biofuncionalitzades…

3)Es disposa d’una àmplia col·lecció d’anticossos i immunoreactius per una gran varietat d’analits (xenobiòtics, biomarcadors…)

 • a) Purificació d’anticossos. Tècniques cromatogràfiques, precipitació amb sals…
 • b) Desenvolupament de mètodes d’anàlisi immunoquímics: microarray, microplaques ELISA, biosensors, columnes d’immunoafinitat…
 • c) Assessorament científic en la producció d’anticossos personalitzats, així com en el desenvolupament de mètodes i protocols immunoquímics.
Projectes rellevants
 • PÚBLICS COMPETITIUS:||1)Point-of-care devices for the rapid detection of SARS-CoV-2 (POC4CoV) (CSIC 202050E090)##2)DROPLITE, Nueva prueba rápida de detección de hormonas femeninas en clínicas de reproducción asistida (RTC2019-007075-1)##3)Targeting Quorum Sensing for the Management of Cystic Fibrosis (QS4CF) (RTI2018-096278-B-C21)##4)Ús de molècules de senyalització del Quorum Sensing com a eines pel diagnòstic d’infeccions bacterianes (QS-MOTION) (La Marató de TV3, 201825)##5)Smartphone analysers for on-site testing of food quality and safety (FoodSmartphone) (H2020-MSCA-ITN-2016-720325) EMPRESES PRIVADES:##1)Disseny i síntesi d’immunoreactius i anticossos per a la detecció de mediadors d’inflamació (PAR2)##2)Disseny i síntesi d’immunoreactius i anticossos per a la detecció de fungicides##3)Disseny i síntesi d’immunoreactius i anticossos per a la detecció d’antibiòtics##4)Producció d’immunoreactius i anticossos##5)Desenvolupament d’un bioassaig per a la detecció de betaglucans
Equipament rellevant

5 laboratoris: Un totalment equipat per a síntesi orgànica, un per a assajos imunoquímics i un altre per a desenvolupar i caracteritzar biosensors. Equips disponibles: 2 HPLC, evaporadors, incubadors, forns, sistemes de buit, neveres i congeladors, sonicadors, purificadors de proteïnes, sistemes d’electroforesi, analitzadors electroquímics, potenciostats, espectrofotòmetre, conductímetre, escàner, spotter… Un quart laboratori acreditat de contenció biològica nivell 2 (NBS2), per treballar amb fluids humans potencialment infecciosos. El CAbS disposa d’un laboratori estèril completament equipat amb campanes de flux laminar, incubadors de CO2, fermentadors… per totes les activitats relacionades amb el cultiu d’hibridomes i la producció d’anticossos monoclonals. Accés a l’estructura científica de l’IQAC (servei d’estabulari, tècniques espectroscòpiques com RMN…) i del CIBER-BBN (plataformes de producció de proteïnes recombinants, de nanopartícules, de síntesi de pèptids…).