Avís legal

1.- Aspectes bàsics de l’ús de la pàgina web.

El titular de la present pàgina web és ASSOCIACIÓ DE DESENVOLUPADORS DE TECNOLOGIA AMB ACREDITACIÓ TECNIO, amb CIF G67705806, i domicili a Plaça Palau Vila 1, Pier01 Bloc A, Planta 3, Porta 3A1 – 08003 Barcelona. D’ara endavant s’identificarà el titular de la pàgina com “EL TITULAR” o “ASSOCIACIÓ TECNIO” de manera indistinta.

Per mitjà de les presents condicions generals d’ús i contractació (d’ara endavant identificades com a “LES CONDICIONS GENERALS”) el titular estableix el mode de funcionament dels serveis prestats a través de la pàgina web. Igualment regulen la contractació de béns i serveis per part de l’usuari de la pàgina, i és el marc jurídic d’aquesta relació contractual.

Pel sol fet d’accedir a la pàgina web i utilitzar els seus serveis l’usuari accepta aquesta condicions generals i les clàusules que li siguin aplicables de la “Política de privacitat”.

En acceptar aquestes condicions generals, l’usuari de la pàgina web manifesta que les ha llegit i entès, que és més gran i que té la capacitat jurídica necessària per contractar.

Aquestes condicions generals substitueixen qualsevol altra condició de contractació prèvia entre el titular i l’usuari.

Aquestes condicions generals estaran sempre accessibles per a l’usuari, que les podrà emmagatzemar o reproduir en un suport durador.

Aquesta pàgina web, així com el contingut (imatges, text, vídeos,…) és propietat d’ASSOCIACIÓ TECNIO. No es permet la còpia, difusió o ús de tot o part de la mateixa sense autorització expressa del titular. Tots els drets de propietat intel·lectual i/o industrial, incloent-hi copyright, marques comercials i patents, estan reservats.

2.- Procés de venda.

La pàgina web en alguns casos permet registrar-se, amb pagament previ, a determinades activitats desenvolupades per ASSOCIACIÓ TECNIO. Quan hi ha aquesta possibilitat s’ofereix una descripció del servei en qüestió. Els elements gràfics que apareixen a la botiga en línia (com ara fotografies) suposen una mera orientació per a l’usuari; l’aspecte real del servei contractat pot variar.

Els serveis oferts a través de la pàgina web poden ser modificats periòdicament i sense previ avís, tant per afegir nous serveis com per retirar els fins aleshores existents.

L’usuari ha de seleccionar els serveis que vol contractar i afegir-los a la cistella un cop acabada la selecció. A partir d’aquest moment podeu previsualitzar els serveis sol·licitats i, quan sigui procedent, finalitzar la compra i iniciar el procés de pagament.

L’usuari haurà d’introduir els detalls de facturació i l’adreça d’enviament, dades que seran gestionades d’acord amb allò previst a la política de privadesa d’aquesta pàgina web. L’usuari assumeix la responsabilitat en cas que les dades introduïdes siguin incorrectes, sense que ASSOCIACIÓ TECNIO sigui responsable en cas de problemes derivats de la seva inexactitud.

El pagament es pot fer mitjançant targeta de crèdit o PayPal.

Un cop rebuda la comanda s’enviarà a l’usuari un correu electrònic de confirmació. ASSOCIACIÓ TECNIO farà arribar a l’usuari la corresponent factura juntament amb l’enviament sol·licitat.

En cas que el servei s’hagi de cancel·lar després de fer-se la comanda per causes de força major, ASSOCIACIÓ TECNIO informarà d’aquesta circumstància a l’usuari i procedirà a l’anul·lació total o parcial, si escau, de la comanda. Tot això sense perjudici del dret de desistiment que assisteix l’usuari d’acord amb allò establert a l’apartat 4 de les presents condicions generals.

Els serveis digitals contractats seran accessibles a la data corresponent a cadascun d’ells, d’acord amb el que assenyala la descripció.

3.- Preus i pagaments.

Tots els preus indicats a la pàgina web estan expressats en euros i inclouen els impostos aplicables; en especial, l’import del corresponent Impost sobre el Valor Afegit (IVA), que també apareix desglossat a la cistella virtual.

En cas que hi hagi manifestos errors en el preu que apareix a la pàgina web, ASSOCIACIÓ TECNIO es reserva el dret de cancel·lar, prèvia comunicació a l’usuari, la comanda afectada.

4.- Dret de desistiment.

No hi haurà dret de desistiment aplicable a la prestació dels serveis que es puguin contractar a través d’aquesta pàgina web, sempre que l’execució del servei per part d’ASSOCIACIÓ TECNIO hagi començat.

Fins aleshores, l’usuari té el dret legal de desistiment, que pot exercir en el termini de catorze (14) dies naturals des de la contractació del servei. L’usuari no necessita justificar el motiu del seu desistiment ni patirà penalitzacions per exercitar-ho.

Per exercitar aquest dret l’usuari haurà de manifestar-ho de manera inequívoca enviant un correu electrònic a ASSOCIACIÓ TECNIO identificant el servei a què fa referència. ASSOCIACIÓ TECNIO enviarà un correu electrònic confirmant la recepció de la sol·licitud.

ASSOCIACIÓ TECNIO reemborsarà qualsevol pagament rebut per l’usuari en un termini màxim de catorze (14) dies des de la data en què se us hagi informat de la decisió de desistiment.

El reemborsament es farà al mitjà de pagament utilitzat per l’usuari, llevat que l’usuari manifesti el contrari.

5.- Modificació de les condicions generals.

Les condicions generals poden canviar sense avís previ per part del titular. Correspon a l’usuari revisar-les periòdicament per comprovar-ne el contingut.

Els possibles canvis de les condicions generals no afectaran les compres finalitzades amb anterioritat als canvis.

6.- Garantia, legislació aplicable i jurisdicció.

Hi ha una garantia legal de conformitat per als serveis digitals que es pugui contractar a través d’aquesta pàgina web.

La relació entre les parts es regeix d’acord amb el que disposa la legislació espanyola. En cas de controvèrsia, les parts accepten la submissió expressa als jutjats i tribunals de Barcelona.