CIDSAV

UDG–CIDSAV
Dades de contacte
Telèfon: {{ contactData.phone }}
E-mail: {{ contactData.email }}
{{ atts.text }}
{{ atts.textform }}
Tecnologies
  • Biotecnologia
Sectors
  • Indústria alimentària
Presentació

El Centre d’Innovació i Desenvolupament en Sanitat Vegetal (CIDSAV) és un centre de recerca de la Universitat de Girona que té com a finalitat la recerca, els serveis, la transferència, la formació i la divulgació en temes de Sanitat Vegetal. El CIDSAV disposa de la certificació ISO 9001(2008), i té més de 25 anys d’experiència en la realització de projectes amb empreses. El CIDSAV treballa en l’assessorament en la qualitat fitosanitària de material vegetal que comercialitza el sector viverista i de producció de llavors, la diagnosi i la correcta aplicació de mesures de control de malalties durant producció, l’emmagatzematge i la comercialització de productes vegetals. El centre pretén potenciar la innovació mitjançant la seva activitat de recerca aplicada orientada a resoldre les problemàtiques i les necessitats del sector agrícola i fitosanitari, la qual cosa li permet realitzar una important activitat de transferència de tecnologia.

Tecnologies transversals
  • Biotecnologia
  • Patologia vegetal: Diagnosi de malalties en plantes. Eficàcia de productes fitosanitaris. Desenvolupament de bioplaguicides. Assessorament en programes de producció integrada.
Àmbits sectorials
  • Indústria agroalimentària
Oferta tecnològica

Projectes en l’àmbit de:||(1) diagnosi, identificació i control dels agents causals;##(2) eficàcia de fungicides, bactericides, promotors del creixement vegetal i fertilitzants in vitro, in vivo i al camp;##(3) desenvolupament de bioplaguicides i biofertilitzants, des de l’etapa d’aïllament, fins a selecció, caracterització, determinació de l’eficàcia, desenvolupament de tècniques d’anàlisis i del mecanisme d’acció, producció i formulació.

Projectes rellevants
  • Al CIDSAV s’han desenvolupat bioplaguicides microbians que estan preparats per assumir les fases de registre de productes fitosanitaris
  • En les diferents etapes del projecte, s’ha realitzat la selecció del microorganisme basat en la seva eficàcia, seguint pel desenvolupament fins a la formulació i acabant amb la realització d’estudis toxicològics i d’impacte ambiental
Equipament rellevant

El CIDSAV disposa dels equipaments necessaris per realitzar assajos in vitro, ex vivo i in vivo. En les instal·lacions hi ha laboratoris de microbiologia, biologia molecular i de química analítica amb equipaments de microscòpia, espectrofotòmetres i fluorometres automatitzats, cabines de flux laminar de seguretat biològica, aparells de PCR qualitativa i quantitativa, analitzador d’imatges, anàlisis de proteïnes i d’ADN, HPLC analítica i preparativa i FPLC. Es disposa també d’incubadors per a microorganismes així com de fitotrons amb llum i humitat relativa per al cultiu de plantes. L’hivernacle de bioseguretat del CIDSAV està autoritzat per al treball amb patògens de plantes de nivell 2 i per OMGs.