LEQUIA

UDG–LEQUIA
Dades de contacte
Telèfon: {{ contactData.phone }}
E-mail: {{ contactData.email }}
{{ atts.text }}
{{ atts.textform }}
Tecnologies
 • Biotecnologia
 • Materials avançats
 • TIC
Sectors
 • Indústria alimentària
 • Indústries de la química, energia i recursos
 • Sistemes industrials
Presentació

El Laboratori d’Enginyeria Química i Ambiental (LEQUIA) és un grup de recerca de la Universitat de Girona (UdG) dedicat al desenvolupament de solucions eco-innovadores en l’àmbit del medi ambient. Dins de la UdG, el LEQUIA està adscrit a l’Institut de Medi Ambient i participa activament en el seu Campus Sectorial Aigua. En l’àmbit de Catalunya, està reconegut com a grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya (SGR) i ha format part de les xarxes IT i TECNIO des de la seva fundació. L’activitat del grup s’articula al voltant de tres grans línies de recerca: 1) bioprocessos innovadors per al tractament, la recuperació de recursos i la síntesi de nous productes; 2) processos avançats fisíco-químics per al tractament i/o la reutilització d’efluents líquids i gasosos; i 3) planificació, control i avaluació de sistemes ambientals complexos.

Tecnologies transversals
 • TIC
 • Sistemes d’ajut a la decisió aplicats al cicle de l’aigua (disseny i operació d’estacions depuradores d’aigües residuals i estacions de tractament d’aigües potables).
 • Materials avançats
 • Desenvolupament de materials a partir de residus: adsorbents per a gasos i conductors per a biofilms. Optimització de bioreactors de membranes.
 • Biotecnologia
 • Sistemes bioelectroquímics per a la bioremediació d’aigües i la conversió de CO2 en productes d’alt valor afegit o biocombustibles. Processos biològics avançats per al tractament d’aigües residuals amb altes càrregues de matèria orgànica.
Àmbits sectorials
 • Eficiència energètica
 • Energies renovables
 • Diferents subsectors de l’àmbit de la “Química, Energia i Recursos”
 • Indústria agroalimentària
 • Química
 • Diferents subsectors de l’àmbit dels “Sistemes industrials”
Oferta tecnològica

Serveis d’assessorament tecnològic i d’R+D+I en les temàtiques següents: eliminació i recuperació biològica de nutrients d’aigües residuals, sistemes bioelectroquímics, processos d’oxidació i adsorció, bioreactors de membrana, i sistemes d’ajut a la decisió en dominis ambientals. El grup té dues marques registrades (processos PANAMMOX® per al tractament de lixiviats d’abocador i Biminex® per a la reducció de fangs en EDARs), un software de selecció de tecnologies de sanejament (Novedar_EDSS), i dues patents industrials de titularitat pròpia (el sistema de control Smart Air MBR® per a reduir el consum energètic dels BRMs i el NoNit, un sistema bioelectroquímic per eliminar nitrats d’aigües contaminades). També s’està treballant en el reciclatge de membranes per a tractament d’aigua.

Projectes rellevants
 • ELECTRA||Electricity driven Low Energy and Chemical input Technology foR Accelerated bioremediation
 • 2019-2022
 • EC, H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020
 • EdiCitiNet##Integrating Edible City Solutions for Social Resilient and Sustainably Productive Cities
 • 2018-2023
 • EC, H2020-SCC-2016-2017
 • BioReCO2Ver##Biological routes for CO2 conversion into chemical building blocks
 • 2018- 2021
 • EC, H2020-NMBP-BIOTEC-05-2017 COOMET##A second chance to CO2: Technological platform based on bioelectrochemical systems
 • 2019-2021
 • Ministerio de Ciencia
 • Retos de la Sociedad 2018 Desenvolupament d’una aplicació basada en un sistema d’ajuda a la decisió per la xarxa de distribució d’aigua potable d’ATL (DrinkIA) ATL
 • DigesTake##Recovery and valorisation of resources from urban digestates within the framework of circular economy
 • ACCIÓ Comunitats RIS3CAT 2016
 • 2017-2021
 • REGIREU##Research in technologies for water reclaiming and management of risk for water reuse
 • ACCIÓ Comunitats RIS3CAT 2016
 • 2017-2021
Equipament rellevant

El LEQUIA està ubicat a la Facultat de Ciències i al Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Disposa de l’equipament següent: laboratori d’anàlisi química; plantes pilot de tractament d’aigües residuals a escala de laboratori i semi-industrial, instrumentalitzades i amb diferents configuracions; fotoreactors per a processos avançats d’oxidació; software de modelització ambiental i estudis d’anàlisi del cicle de vida (ACV); i accés als Serveis Tècnics de la UdG, amb tècniques analítiques com ICP MS, RMN, anàlisi elemental, XRD, XRF, microscòpia SEM i TEM, GC-Ms, HPLC, MS i TGA.