DBA

UDL–DBA
Dades de contacte
Telèfon: {{ contactData.phone }}
E-mail: {{ contactData.email }}
{{ atts.text }}
{{ atts.textform }}
Tecnologies
 • Biotecnologia
Sectors
 • Indústria alimentària
 • Indústries de la química, energia i recursos
 • Sistemes industrials
Presentació

El centre DBA sorgeix d’un grup de recerca pluridisciplinari amb més de 30 anys d’experiència. El seu àmbit d’actuació està centrat en la recerca orientada i
la transferència tecnològica aplicada als sectors agrari, forestal, alimentari, cosmètic i de bioproductes. L’expertesa del centre inclou a) la utilització de
mètodes quimioenzimàtics (biotransformacions) per a obtenir productes amb diferents aplicacions industrials a partir de recursos renovables (biomassa,
subproductes agrícoles o de la indústria alimentària), b) el desenvolupament i l’obtenció de biocatalitzadors, c) l’aplicació i el desenvolupament de mètodes
químics d’anàlisi instrumental avançada amb diferents aplicacions com ara l’autentificació de productes alimentaris, la detecció de contaminants, pigments,
etc. i d) la utilització de tècniques analítiques aplicades a l’estudi del metaboloma, especialment aplicat en agricultura.

Tecnologies transversals
 • Altres serveis: Metabolòmica. Anàlisi instrumental avançada.
 • Biotecnologia
 • Biotecnologia industrial. Biorefineria. Utilització i desenvolupament d’enzims. Biotransformacions.
Àmbits sectorials
 • Química orgànica
 • Diferents subsectors de l’àmbit de la “Química, Energia i Recursos”
 • Indústria agroalimentària
 • Sectors primaris
 • Additius i matèries primeres
 • Diferents subsectors de l’àmbit de l’ “Alimentació”
 • Química
Oferta tecnològica

Assessorament en el plantejament i el desenvolupament de projectes de valorització de diversos subproductes utilitzant processos d’extracció ecoeficients i mètodes quimioenzimàtics de transformació (biorefineria). Obtenció de productes de valor afegit per als sectors agroalimentari (obtenció de proteïnes, fibres, transformació de sucres, olis, etc.), cosmètic (emulgents, principis actius, etc.) o químic (síntesi de fertilitzants, lubricants, etc.). Expertesa en el desenvolupament de mètodes instrumentals avançats d’anàlisi química, especialment per aplicacions alimentàries com l’autentificació de productes, l’anàlisi de pigments, residus, contaminants, etc. Metabolòmica aplicada a l’agricultura.

Projectes rellevants
 • Projectes R+D+i, en col·laboració o individuals, tant nacionals com europeus, amb empreses dels sectors agrari, forestal, alimentari, cosmètic i químic
 • Les principals temàtiques inclouen:||a) valorització de residus i subproductes agraris, forestals o alimentaris tant d’origen vegetal -olis, fibres, proteïnes, etc
 • com animal -greixos o altres components-,##b) utilització de tècniques instrumentals avançades d’anàlisi química en la millora de conreus (metabolòmica agroalimentària),##c) anàlisi alimentària (autentificació, determinació de pigments, residus, contaminants, etc
 • obtenció d’extractes naturals d’interès comercial per mètodes eco-eficients
Equipament rellevant

Espectroscòpies: RMN, Raman, FT-IR, dicroisme circular. Cromatografies: LC i GC. Espectrometria de masses. Microreactors. Reactor microones.
Atomització. Extracció supercrítica.