CD6

UPC–CD6
Dades de contacte
Telèfon: {{ contactData.phone }}
E-mail: {{ contactData.email }}
{{ atts.text }}
{{ atts.textform }}
Tecnologies
 • Biotecnologia
 • Fotònica
 • Manufactura avançada
 • Materials avançats
 • Nanotecnologia
 • TIC
Sectors
 • Indústria alimentària
 • Indústries culturals i basades en l'experiència
 • Indústries de la mobilitat sostenible
 • Indústries de la química, energia i recursos
 • Indústries de la salut i ciències de la vida
 • Indústries del disseny
 • Sistemes industrials
Presentació

El CD6 és un centre d’R+D que desenvolupa la seva activitat en el camp de l’Enginyeria Òptica i la Fotònica. El centre disposa de personal amb
especialitzacions complementàries (Òptica i Fotònica, Electrònica, Mecànica i Software) per desenvolupar aplicacions properes al mercat. Al CD6 es
proporcionen solucions R+D+I adreçades a gairebé tots els sectors d’activitat econòmica (transport, automoció, salut, etc.). El centre té més de 25 anys
d’experiència en transferència de tecnologia a empreses i en els darrers 10 anys ha gestionat més de 120 projectes per a més de 100 clients i per un import
superior als 12 M€. L’orientació del centre a proporcionar solucions reals ha estat la base per a la creació de 9 empreses spin-off i 3 start-up’s.

Tecnologies transversals
 • Altres serveis: Prototipatge optomecànic. Sensòrica per Smartcities. Caracterització i mesura de “cantilevers” de microscopis de força atòmica. Desenvolup. Instrumentació. Imatge tridimensional del cos humà. Simulació òptica. Càmeres de temps de vol.
 • TIC
 • Òptica per a comunicacions en fibra. Sistemes multiplexats longitud ona. Sensors òptics i optoelectrònics. Disseny electrònic. Programació PIC, FPGAs i microcontroladors. Software (control, algorítmica, HMI).
 • Nanotecnologia
 • Metrologia òptica a escala nanomètrica i sub-nanomètrica. Caracterització de propietats òptiques nanomaterials.
 • Materials avançats
 • Assaigs òptics no destructius. Ultrasons làser. Processat làser. Caracterizació forma i rugositat.
 • Fotònica
 • Sistemes optomecànics. Fronts d’ona. Òptica adaptativa. Òptica activa. Tecnologies multi i hiperespectrals.
 • Biotecnologia
 • Òptica oftàlmic. Monitorització paràmetres mèdics,biològics,ambientals. Microfluídica. Imatge 3D cos humà.
 • Manufactura avançada
 • Metrologia sense contacte en línia. Aplicacions làser. Tecnologia del color. Tecnologia de THz. Speckle. Fabricació de components òptics per injecció. Vibrometria. Prototipatge i integració de sensors.
Àmbits sectorials
 • Eficiència energètica
 • Domòtica
 • Energies renovables
 • Fusió nuclear
 • Diferents subsectors de l’àmbit de la “Química, Energia i Recursos”
 • Indústria agroalimentària
 • Sectors primaris
 • Indústries de l’envasat i l’embalatge
 • Maquinària per a l’alimentació
 • Additius i matèries primeres
 • Diferents subsectors de l’àmbit de l’ “Alimentació”
 • Enginyeria de procés
 • Manufactura avançada
 • Maquinària i equips
 • Productes informàtics, electrònics i òptics
 • Diferents subsectors de l’àmbit dels “Sistemes industrials”
 • Automoció i activitats relacionades
 • Electrònica
 • Diferents subsectors de l’àmbit de la “Mobilitat Sostenible”
 • Diferents subsectors de l’àmbit de les “Indústries del disseny”
 • Universitats, parcs científics i tecnològics, centres de recerca
 • Indústries tecnològiques mèdiques
 • Hospital i clíniques
 • Diferents subsectors de l’àmbit de les “Indústries de la salut”
 • Edició, arts gràfiques, multimèdia, audiovisual, producció àudio i vídeo
Oferta tecnològica

Color i tecnologies espectrals:

 • Noves tècniques i instruments de mesura de color.
 • Rang de longitud d’ona: UV-NIR i THz.
 • Disseny de fonts d’il·luminació.
 • Algoritmes de correcció de soroll en mesures de color.
 • Imatges multiespectrals i hiperespectrals.
 • Algoritmes de recuperació d’espectre.
 • Desenvolupament d’instruments industrials basat en l’anàlisi de l’espectre.
 • Espectroscòpia làser de díode sintonitzable (TDLAS). Metrologia òptica:
 • Imatge de camp clar.
 • Perfilometria confocal 3D.
 • mesura de gruixos de pel lícula prima i gruixuda.
 • Interferometria (PSI i VSI).
 • Projecció de llum estructurada.##Interferometria de realimentació.
 • Sensors d’imatge d’alta definició TOF.
 • Ultrasons Làser. Biofotònica visual:
 • Avaluació de la qualitat òptica de l’ull.
 • Dispersió intraocular.
 • Aberrometria. Sensor curvatura.
 • Monitorització i diagnòstic de l’acomodació.
 • Dinàmica de la llàgrima.
 • Estudis clínics.
 • Disseny de lents intraoculars.
Projectes rellevants
 • Color i tecnologies espectrals:||Mesura en línia del cabal màssic gasós
 • Aplicacions basades en l’espectroscòpia d’alta resolució
 • Mesura del color en línia
 • Mesura del color d’alta resolució en patrons complexos
 • Fotometria direccional i d’alta resolució en àrea extesa
 • Sistemes d’inspecció multiespectrals i Hiper-espectrals
 • Metrologia òptica:##Mesura de rugositat superficial i textura
 • Mesura 3D amb resolucions en el rang de cm a nm
 • Tribologia
 • Semiconductors
 • Tests òptics
 • Nanoindentacions, corrosió, volums,
 • Mapes 3D en temps real
 • Monitoratge de vibracions
 • Inspecció en línia
 • Assaigs òptics no destructius amb ultrasons làser
Equipament rellevant
 • El·lipsòmetre espectroscòpic
 • Perfilòmetre confocal i interferomètric
 • Microscopi de força atòmica (AFM)
 • Perfilòmetre òptic
 • Espectrofotòmetre UV-VISIR
 • Equip per a assaigs d’ultrasons làser (LUS)
 • Vibròmetre làser
 • Càmeres hiperespectrals.