MCIA

UPC–MCIA
Dades de contacte
Telèfon: {{ contactData.phone }}
E-mail: {{ contactData.email }}
{{ atts.text }}
{{ atts.textform }}
Tecnologies
 • Manufactura avançada
 • TIC
Sectors
 • Indústria alimentària
 • Indústries de la mobilitat sostenible
 • Indústries de la química, energia i recursos
Presentació

El MCIA és un centre d’investigació, desenvolupament i innovació de referència en quant a investigació científica, recerca aplicada i transferència de tecnologia, en els àmbits de l’eficiència energètica, l’electromobilitat i els sistemes industrials. L’activitat es fonamenta en la investigació i generació de coneixement, que permeti una transferència de tecnologia d’alt valor innovador i gran nivell competitiu al sector industrial. Proporciona solucions per a la creació de nous productes i l’optimització dels existents, en les àrees de l’enginyeria elèctrica, electrònica i TIC. El MCIA és membre del Centre d’Innovació i Tecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya, CiT UPC, des d’on coopera i dirigeix múltiples accions d’investigació i transferència tecnològica

Tecnologies transversals
 • TIC
 • Tecnologies de captació, processat, transmissió i emmagatzemament d’informació en format digital, per el desenvolupament de solucions de control, supervisió i suport a la decisió.
 • Manufactura avançada
 • Tecnologies que intervenen en el manteniment i control de plantes productives, processos industrials i maquinaria, per al disseny i desenvolupament de producte, processos de fabricació avançada i sistemes integrats de fabricació intel·ligent.
Àmbits sectorials
 • Eficiència energètica
 • Energies renovables
 • Indústries de l’envasat i l’embalatge
 • Maquinària pera l’alimentació
 • Enginyeria de procés
 • Manufactura avançada
 • Maquinària i equips
 • Productes informàtics,electrònics i òptics
 • Materials i equips elèctrics
 • Automoció i activitats relacionades
 • Energia
 • Electrònica
Oferta tecnològica

Cadena completa d’innovació i desenvolupament (conceptualització, disseny, implementació i validació), assegurant una transferència tecnològica d’alta qualitat fins nivells TRL6-7 en:

 • i) Cadenes de tracció elèctrica; trens de potència, gestió energètica en vehicles elèctrics, sistemes de recàrrega i comunicacions.
 • ii) Eficiència energètica; gestió intel·ligent, micro-xarxes, integració de fonts renovables, prediccions i optimització.
 • iii) Sistemes d’alta tensió; assaigs dielèctrics, assaigs de corrent, assaigs mecànics, assaigs de cicle de vida, disseny electromagnètic i simulacions.
 • iv) Electrònica industrial; convertidors de potència, control, electrònica intel·ligent, comunicacions i equips a mida.
 • v) Manteniment avançat; suport a la decisió, manteniment predictiu, fiabilitat, xarxes de sensors.
 • vi) Mecatrònica; màquines elèctriques; control, diagnòstic i sistemes tolerants a falles.
Projectes rellevants
 • Àmplia experiència participant i liderant projectes de transferència tecnològica amb alt valor d’innovació a nivell nacional (contractació directa, projectes Nucli, CDTI o Retos de colaboración/investigación), europeu (programa CleanSky, SME Instrument i Horizon2020) i intercontinental (Iberoeka), en col·laboració directa amb pimes, grans empreses i centres d’investigació
 • Alguns exemples rellevants són: Projecte FP7-CleanSky MULTYCAB amb LIEBHERR Aerospace i SAFRAN Labinal Power Systems / Projecte FP7–Cooperation EuroEnergest amb Enertika i SEAT / Projecte Reto Colaboración PrediVia amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Equipament rellevant

4 laboratoris especialitzats (electrònica, mecatrònica, alta tensió i simulació), personal altament qualificat, gran infraestructura i equipament tècnic professional: bancades per assaigs de motors elèctrics completament equipats, sistemes d’adquisició i monitorització d’altes prestacions, plataformes HIL, bancs de caracterització de cadenes electromecàniques, fonts d’alimentació (700V–60A), transformador de corrent fins a 10kA, càmera de corrosió de 400l, banc de tracció fins 10tn, generador DC fins a 1400kV, generador AC fins a 130kV, entorns de disseny CAD i modelat.