SSR

UPC–SSR
Dades de contacte
Telèfon: {{ contactData.phone }}
E-mail: {{ contactData.email }}
{{ atts.text }}
{{ atts.textform }}
Tecnologies
 • Biotecnologia
 • Manufactura avançada
 • Materials avançats
 • TIC
Sectors
 • Indústria alimentària
 • Indústries de la mobilitat sostenible
 • Indústries de la química, energia i recursos
 • Indústries de la salut i ciències de la vida
 • Sistemes industrials
Presentació

El centre de recerca Smart Sustainable Resources de la Universitat Politècnica de Catalunya (SSR-UPC) és fruit del procés d’unió dels grups de recerca acreditats SGR: BIOGAP (Grup de recerca en tractament biològic de contaminants gasosos i olors), CIRCUIT (Grup de recerca en circuits i sistemes de comunicació) i GREMS (Grup de recerca en mineria sostenible). El centre SSR-UPC neix amb la voluntat d’aportar solucions innovadores per al desenvolupament de projectes relacionats amb l’aprofitament dels recursos naturals amb una visió pluridisciplinària. Així, la principal missió del SSR-UPC és la de donar resposta a les necessitats del sector de l’aprofitament eficient, intel·ligent i sostenible dels recursos naturals. El centre participa en projectes tant públics com d’entitats privades tant a nivell nacional com internacional, a més d’oferir serveis especialitzats al teixit industrial (pimes sobretot) en les àrees temàtiques afins als grups de recerca que l’integren.

Tecnologies transversals
 • TIC
 • Internet de les coses, xarxes de sensors sense fils, sistemes encastats.
 • Materials avançats
 • Processat avançat de minerals per l’obtenció d’elements estratègics.
 • Biotecnologia
 • Bioprocesos per al tractament i valorització d’efluents gasosos i residus industrials i miners. Bioeconomiacircular. Caracterització de biofilms amb microsensors.
 • Manufactura avançada
 • Indústria 4.0, monitoratge de persones a la planta de producció.
Àmbits sectorials
 • Diferents subsectors de l’àmbit de la “Química,Energia i Recursos”
 • Diferents subsectors de l’àmbit de l’ “Alimentació”
 • Diferents subsectors de l’àmbit dels “Sistemesindustrials”
 • Diferents subsectors de l’àmbit de la “MobilitatSostenible”
 • Indústries tecnològiques mèdiques
Oferta tecnològica

El centre SSR-UPC dóna resposta al repte que suposa l’aprofitament dels recursos naturals i dels residus urbans, industrials i miners, mitjançant tecnologies per la localització, el processament, la optimització i la reutilització d’aquests recursos. Així, es pretén donar una resposta integral al processat dels recursos i dels residus (considerats també com a font de recursos minerals) abordant el seu estudi des d’una perspectiva transversal (prospecció i explotació minera, anàlisi i processat físic i químic/biològic dels recursos, ús de tecnologies per a la recollida i la interpretació d’informació a través de sensorització, xarxes de comunicacions i tractament de dades). UPC-SSR ofereix assessorament en el plantejament i el desenvolupament de projectes de valorització de residus urbans, industrials i miners des d’una perspectiva d’economia circular i mitjançant la integració de tecnologies facilitadores transversals com les TIC, la biotecnologia i els materials avançats.

Projectes rellevants
 • OPTIMORE: Increasing yield on Tungsten and Tantalum ore production by means of advanced and flexible control on crushing, milling and separation process
 • UNDERSAFE: Wireless intelligent system for environmental evaluation, safety monitoring and guidance for recreational and ecotourism underground
 • EnReMilk: Integrated engineering approach validating reduced water and energy consumption in milk processing for wider food supply chain replication
 • Valorització econòmica i sostenible de residus electrònics
 • Diseño de estrategias avanzadas de control y detección de fallos para sistemas mecatrónicos complejos
 • Desarrollo de un proceso de absorción selectiva de SOx y NOx de gases de combustión y monitorización de biopelículas del proceso biológico para su valorización
 • Avances en comunicaciones inalámbricas de muy bajo consumo y su aplicación a la monitorización continua de la marcha humana
Equipament rellevant

Bond impact tester Laarman model LM-BIT 1000MK2 amb rang de mesura de 0 a 170 º. Bond abrassion test Laarman model LM-BAT 1000 amb rang de mesura de 0 a 1. Bond ball/rod test Laarman model LM-RM41-Bond amb rang de mesura de 0 a 100 rpm. Taula vibradora Holman Wilfley model Holman 800 amb rang de mesura de 0 a 5. SEM Hitachi model TM-1000 equipat amb EDS. Reactor de placa plana per a la monitorització de biopelícules mitjançant microsensors dissenyats ad hoc. Planta pilot d’absorció /adsorció per a la caracterització de materials absorbents i adsorbents. Biofiltres a escala laboratori pel tractament d’emissions gasoses contaminades amb compostos orgànics i inorgànics volàtils. Planta pilot de biolixiviació per a residus elèctrics/electrònic. Analitzador de senyals i espectres fins a 26.5 GHz. Analitzador de xarxes fins a 20 GHz. Generador de senyals vectorials fins a 20 GHz. Analitzador lògic. Oscil·loscopi en temps real de 12 GHz d’ample de banda.